Saada päring hinnapakkumise saamiseks ja auditi läbiviimiseks: info@nordicnetworks.ee või helista +372 5060278

Teostame elektripaigaldise audited ning elektripaigaldise auditi jaoks vajalike mõõtmisi.

Väljastame auditeid koostöös Inspect OÜ-ga.

Meie akrediteerimisulatus:

 • II ja III liigi kuni 1000 V nimipingega elektripaigaldised
 • II liigi üle 1 kV kuni 45 kV nimipingega elektripaigaldised
 • II liigi üle 45 kV nimipingega elektripaigaldised
 • I liigi plahvatusohu tsooni ja suurõnnetusohuga objekti elektripaigaldised
 • I liigi ravipaikade elektripaigaldised

Mis on elektripaigaldise audit?

Elektripaigaldise audit on menetlus, mille käigus hinnatakse visuaalkontrolli ja elektripaigaldise dokumentatsiooni, samuti labori mõõtmis- ja katsetustulemuste alusel elektripaigaldise ning selle käidu vastavust seadme ohutuse seaduse ja selle alusel kehtestatud õigusaktide nõuetele.

Auditi tegija hindab visuaalselt sinu elektripaigaldise olukorda, tutvub dokumentatsiooniga ning katse- ja mõõtmistulemustega. Vajadusel teeb täiendavaid kontrollmõõtmisi. Kogu info ja mõõtmiste põhjal teeb ekspert otsuse, kas paigaldis vastab nõuetele ja on kasutamiseks ohutu.

Auditi kohtustuse ja vajaduse määravad Eesti Vabariigis kehtivad õigusaktid.

Seadme ohutuse seaduse järgi audit on tehniline kontroll, mille eesmärk on tuvastada seadme tehniline korrasolek ning ettenähtud otstarbel ja viisil kasutamise ohutus ning võimalikud olulised puudused.

Audit hõlmab järgmisi kontrolliprotseduure: visuaalkontroll, kasutuskontroll, katsetused ja dokumentatsiooni kontroll.

Auditi väljastaja peab olema akrediteeritud inspekteerimisasutus.

Miks valida meid?

Üritame oma järjekorra hoida väikse (7-10 tööpäeva), et kliendile kiiresti tagada korrektne auditi läbiviimise kogemus.

Oleme sõbralikud ning leiame ühise koostöö.

Kui elektripaigaldise auditi käigus selgub, et elektripaigaldis ei vasta nõuetele ning vajab parandusi, ümberehitusi või renoveerimist, siis puuduste likvideerimiseks saate pöörduda otse meie partnerite poole.

Meist:

Oleme üle 15 aasta ehitanud ning käidelnud objekte alates alajaamadest kuni raviruumideni ning loomulikult kõik tarbija elektripaigaldise osad mis sinna vahele jäävad.
Meil on Eesti elektritööde ja energeetika turul arvestatav kogemus plahvatustsoonidega ning energiavarustuse osadega (päikesepargid, energiasalvestid, generaatorid, tuulegeneraatorid, hooneautomaatika, energiavarustuse automaatika) nõustame taastuvenergeetikaga seotud energiavarustus lahendusi.
Tänu kogemusele näeme tihti kaugemale kui kohene mure.

Üks pool ettevõttest tegeleb projekteerimise ning käidukorraldusega , teine pool tegeleb elektripaigaldiste auditite läbiviimsega ning energeetika lahenduste nõustamisega. 

Auditi tulemuste vormistamine:

Auditi tulemusel väljastatakse elektripaigaldise auditi protokoll, kus on kirjas kas auditi tulemus on positiivne (elektripaigaldis on ohutu ja seda võib ettenähtud otstarbel kasutada) või negatiivne (elektripaigaldis on puudustega ning selle kasutamine ettenähtud otstarbel ei ole ohutu). Auditi dokumendid vormistatakse digitaalselt Tarbijakaitse ja Tehnilise Järelevalve ameti infosüsteemis. Elektripaigaldise omanik saab seetõttu nende dokumentidega igal ajal tutvuda ja vajadusel välja printida. Andmekogu asub aadressil: https://jvis.ttja.ee/.

 

 

 

 

Audit tuleb teostada igas elektripaigaldises enne selle kasutuselevõttu ning ettenähtud juhtudel ja sagedusel pärast kasutuselevõttu. Audit jaguneb kasutuselevõtule eelnevaks, korraliseks ja erakorraliseks.

Korralised auditid tuleb teha järgmise perioodsusega:

Elektripaigaldise liik Kasutuskontroll sagedus
1. liigi elektripaigaldises 1 kord viie aasta jooksul
2. liigi elektripaigaldises 1 kord kümne aasta jooksul
3. liigi elektripaigaldistes 1 kord viiteistkümne aasta jooksul
Elektripaigaldisele, mis on ehitatud või ümberehitatud enne 2000. aastat  
Elektripaigaldise liik Kasutuskontroll sagedus
1. liigi elektripaigaldises 1 kord kolme aasta jooksul
2. liigi elektripaigaldises 1 kord viie aasta jooksul
3. liigi elektripaigaldistes 1 kord kümne aasta jooksul

Erakorraline audit teostatakse, kui elektripaigaldise omanik, kasutaja või käidukorraldaja peab seda vajalikuks või kui riikliku järelevalve teostaja seda nõuab.

Esimesse liiki kuulub elektripaigaldis alates võrguga liitumise punktist või elektripaigaldise toitepunktist, kui elektripaigaldis asub:

 1. plahvatusohu tsoonis või seda sisaldavas ehitises;
 2. suurõnnetusohuga ettevõtte ohtlikul objektil;
 3. haiglas või muus ravihoones, kus raviruumides võidakse kasutada võrgutoitelisi elektrilisi meditsiiniseadmeid, mille osad on kasutamisel patsiendiga füüsilises kontaktis;
 4. raviruumis, mis ei asu ravihoones ja kus võidakse kasutada võrgutoitelisi elektrilisi meditsiiniseadmeid, mille osad on kasutamisel patsiendiga füüsilises kontaktis.

Teise liiki kuuluvad järgmised elektripaigaldised:

 1. korterelamute üldosa;
 2. ravihoones asuv elektripaigaldis, mis ei ole esimese liigi paigaldis;
 3. madalpingepaigaldis, mille peakaitsme nimivool ületab 35 amprit ja mis ei ole esimese liigi elektripaigaldis;
 4. kõrgepingepaigaldis, mis ei ole esimese liigi elektripaigaldis;
 5. elektripaigaldis, mis asub hotellis, motellis, võõrastemajas, puhkekodus, külalistemajas või muus majutushoones.

Kolmandasse liiki kuulub elektripaigaldis sh ka eramud, suvilad peakaitsme nimivooluga 35 amprit või vähem ja mis ei ole esimese ega teise liigi elektripaigaldis.