fbpx

Elektripaigaldise audit

Miks on elektripaigaldise auditit vaja?

  • Seadus kohustab auditit läbi viima vastavalt sätestatud perioodi tagant
  • Annab ülevaate elektripaigaldise seisukorrast ning on majanduslikult kasulik investeeringute planeerimisel
  • On alus elektripaigaldise ning inimeste ohutusele
  • Kindlustused nõuavad elektripaigaldise auditit ning keelduvad ilma kehtiva auditita kahjusid hüvitamast
  • Objektile kasutusloa saamiseks

Küsi meilt pakkumist auditi mõõdistuste teostamiseks: info@nordicnetworks.ee

Elektripaigaldise audit on menetlus, mille käigus hinnatakse visuaalkontrolli ja elektripaigaldise dokumentatsiooni, samuti labori mõõtmis­ ja katsetustulemuste alusel elektripaigaldise ning selle käidu vastavust seadme ohutuse seaduse ja selle alusel kehtestatud õigusaktide nõuetele.

Nii auditite ja mõõdistuste läbiviimine, nõustamine kui ka hiljem auditist selgunud puuduste kõrvaldamine on meie igapäeva töö.

Audit tuleb teostada igas elektripaigaldises enne selle kasutuselevõttu ning ettenähtud juhtudel ja sagedusel pärast kasutuselevõttu. Elektripaigaldise audit on kohustuslik ka hoonele kasutusloa saamisel.

Audit jaguneb kasutuselevõtule eelnevaks, korraliseks ja erakorraliseks. Korralised auditid tuleb teha järgmise perioodsusega:

Korralised auditid tuleb teha järgmise perioodsusega:

Elektripaigaldise liik Kasutuskontroll sagedus
1. liigi elektripaigaldises 1 kord viie aasta jooksul
2. liigi elektripaigaldises 1 kord kümne aasta jooksul
3. liigi elektripaigaldistes 1 kord viiteistkümne aasta jooksul
Elektripaigaldisele, mis on ehitatud või ümberehitatud enne 2000. aastat
Elektripaigaldise liik Kasutuskontroll sagedus
1. liigi elektripaigaldises 1 kord kolme aasta jooksul
2. liigi elektripaigaldises 1 kord viie aasta jooksul
3. liigi elektripaigaldistes 1 kord kümne aasta jooksul

Erakorraline audit teostatakse, kui elektripaigaldise omanik, kasutaja või käidukorraldaja peab seda ohutuse tagamiseks vajalikuks või kui riikliku järelevalve teostaja seda nõuab.

Esimesse liiki kuulub elektripaigaldis alates võrguga liitumise punktist või
elektripaigaldise toitepunktist, kui elektripaigaldis asub:

1.  Plahvatusohu tsoonis või seda sisaldavas ehitises;

2.  Suurõnnetusohuga ettevõtte ohtlikul objektil;

3.Haiglas või muus ravihoones, kus raviruumides võidakse kasutada võrgutoitelisi elektrilisi meditsiiniseadmeid, mille osad on kasutamisel patsiendiga füüsilises kontaktis;

4. Raviruumis, mis ei asu ravihoones ja kus võidakse kasutada võrgutoitelisi elektrilisi meditsiiniseadmeid, mille osad on kasutamisel patsiendiga füüsilises kontaktis.

Teise liiki kuuluvad järgmised elektripaigaldised:

1.  Korterelamud;

2.  Ravihoone;

3.Madalpingepaigaldis, mille peakaitsme nimivool ületab 35 amprit ja mis ei ole esimese liigi elektripaigaldis;

4.  Kõrgepingepaigaldis, mis ei ole esimese liigi elektripaigaldis;

5. Elektripaigaldis, mis asub hotellis, motellis, võõrastemajas, puhkekodus, külalistemajas või muus majutushoones.

Kolmandasse liiki kuulub :

elektripaigaldis sh ka eramud, suvilad peakaitsme nimivooluga 35 amprit või vähem ja mis ei ole esimese ega teise liigi elektripaigaldised.