fbpx

VÕRGUTEENUSED

Võrguteenuste osutamise tüüptingimused madalpingel (alates 01.05.2019)

Lae alla pdf

1. Üldsätted

1.1. Elektrienergia müügi ja võrguteenuste osutamise tüüptingimused (edaspidi Tüüptingimused) on Nordic Networks OÜ (edaspidi Võrguettevõtja) ja ostja (edaspidi Klient) vahel (edaspidi Pooled) sõlmitava elektrienergia müügi ja võrguteenuste osutamise lepingu (edaspidi Lepingu) lahutamatuks osaks.
1.2. Tüüptingimused kehtivad sõlmitavate lepingute ja käesolevate tüüptingimuste (edaspidi ühiselt Leping) kehtima hakkamise ajal jõus olevate Lepingute kohta.
1.3. Mistahes ajal kehtivad võrguettevõtja hinnakirjad on lepingu lahutamatu osa, sõltumata sellest, kas hinnakirijad on lepingule otseselt lisatud.
1.4. Füüsilisest isikust ostja annab võrguettevõtjale ja elektrimüüjale lepingus sätestatud õiguste ja kohustuste täitmiseks kasutatavatele kolmandatele isikutele ja isikutele, kellele võrguettevõtja on loovutanud lepingust tulenevad nõuded ostja vastu (sh panga-ja inkassoteenuste osutajatele), nõusoleku lepingus märgitud ja lepingu täitmise käigus saadud ostja isikuandmete (sh isikukood, ees-ja perekonnanimi, elektrienergia ja võrguteenuste tarbimise maht ja maksumus, võlakohustused, lepingus märgitud ostja aadress) töötlemiseks lepingu täitmise eesmärgil. AS Krediidiinfo maksehäireregistris on kõnealused isikuandmed kättesaadavad Krediidiinfo reeglite kohaselt.
1.5. Võrguettevõtja järgib füüsilisest isikust ostja isikuandmete töötlemisel õigusaktidest tulenevaid nõudeid.
1.6. Füüsilisest isikust ostjal on kõik isikuandme kaitse seadusest tulenevad andmesubjekti õigused, s.h õigus võtta oma nõusolek edasiseks isikuandmete töötlemiseks tagasi.
1.7. Võrguettevõtja võib Lepingus ettenähtud kohustusi täita ise või kasutada kohustuste täitmiseks kolmandaid isikuid.
1.8. Lepingu allkirjastamisega kinnitab Klient, et ta on Lepingu ja Tüüptingimuste sisuga tutvunud ja nendest aru saanud.
1.9. Klient esitab Võrguettevõtjale kirjalikult mõistliku aja jooksul elektripaigaldise kasutamist võimaldava tehnilise dokumentatsiooni koopia, kui tema  tarbimiskohta köetakse täielikult või peamiselt elektrienergia abil.
1.10. Pooled vastutavad Lepingus sätestatud kohustuste mittekohase täitmise või täitmata jätmise eest. Pooled vastutavad isikute tegevuse eest, keda nad kasutavad oma kohustuste täitmiseks.
1.11. Kui Lepingu mõni säte on täielikult või osaliselt vastuolus Tüüptingimuste mõne sättega või kui Lepingus ja Tüüptingimustes on sama küsimust reguleeritud erinevalt, siis ei mõjuta see Lepingu ega Tüüptingimuste kehtivust. Sellisel puhul kohaldatakse võimaluse korral Poolte vahelistes suhetes vastuolulist või erinevat sätet Lepingu vastava sätte suhtes täiendavalt või täpsustavalt.

2. Mõisted

2.1. Lepingus (sh tüüptingimustes ja hinnakirjas) kasutatakse mõisteid elektrituruseaduses ja selle alusel kehtestatud õigusaktides toodud tähenduses, kui Lepingust ei tulene teisiti;
2.1.1. edastamistasu põhitariif – elektrienergia edastamise tasu (mõõtühik  sent / kWh);2.1.2. edastamistasu päevatariif – elektrienergia edastamise tasu: kaugloetavatel arvestitel esmaspäevast reedeni  kell 7.00–23.00 (mõõtühik – senti / kWh); kohtloetavatel arvestitel esmaspäevast reedeni vööndiajal kell 7.00-23.00, suveajal kell 8.00-24.00 (mõõtühik – senti / kWh);2.1.3. edastamistasu öötariif – elektrienergia edastamise tasu: kaugloetavatel arvestitel esmaspäevast reedeni kell 23.00–7.00 ning laupäeval ja pühapäeval kogu ööpäeva jooksul (mõõtühik – senti / kWh); kohtloetavatel arvestitel esmaspäevast reedeni vööndiajal kell 23.00-7.00, suveajal kell 24.00-8.00 ning laupäeval ja pühapäeval kogu ööpäeva jooksul (mõõtühik – senti/kWh);
2.1.4. jaotatud võrguteenuse müük – võrguteenuse müük tarbimiskohtades, mis on seotud liitumispunkti(de)ga ehitise siseelektripaigaldise kaudu;
2.1.5. katkestus – võrgu ja ostja elektripaigaldise vahelise elektrilise ühenduse katkestamine (sealhulgas remondi või ehitustegevuse käigus võrguettevõtja algatusel tehtav katkestus) või osaline või täielik elektrilise ühenduse katkemine võrguettevõtja võrgus, mille tulemusel ostja elektripaigaldis ei tööta normaaltingimustel. Katkestusena ei käsitata kuni 3-minutilist elektrivarustuse katkemist avariiautomaatikaseadme toimimise ajal;
2.1.6. mõõteseade – kindlate metroloogiliste omadustega tehniline vahend, mida kasutatakse mõõtmiseks, sealhulgas elektriarvesti, tariifijuhtimiskell, mõõtetrafo ja peakaitse;
2.1.7. nimipinge – 1×220 V, 1×230 V, 3×220 V, 3×220/380 V või  3×230/400 V;
2.1.8. nõuetekohane mõõtesüsteem – võrguettevõtja poolt paigaldatud mõõtesüsteem, mis vastab õigusaktidele, tehnilistele normidele ja võrguettevõtja poolt kehtestatud ning avalikustatud täiendavate dokumentide nõuetele ning mõõteseadet ei ole rikutud või selle näitu moonutatud ega mõõteseadme toimimist ei ole mõjutatud muul viisil, sealhulgas on mõõteseadmel rikkumata ja kõrvaldamata taatlus- ja valmistajatehase ja võrguettevõtja plommid, kaasa arvatud mõõtmata voolu ahela plommid. Vähemalt ühe eelnimetatud tingimuse puudumisel loetakse, et mõõtesüsteem ei ole nõuete kohane;
2.1.9. tarbimiskoht – koht, kus ostja kasutab/võib kasutada võrguteenust ja elektrienergiat;
2.1.10. võrgutasud – edastamistasu ja võrguühenduse kasutamise tasu;
2.1.11. võrguteenus – võrguühenduse kasutamise võimaldamine liitumispunktis ja/või elektrienergia edastamine liitumispunktini ja/või edastatud elektrienergia mõõtmine ja/või määramine;
2.1.12. võrguühenduse kasutaja – isik, kes kasutab võrguteenuseid võrguühenduse kaudu;
2.1.13. võrguühenduse läbilaskevõime – võrguettevõtja poolt võrguühenduse kasutajale või ostjale lubatud võrguühenduse maksimaalne kasutusvõimsus või kaitseseadme nimivool 

3. Lepingu objekt 
3.1. Võrguettevõtja müüb ja Klient ostab Müüja poolt võrguteenuseid  ja müügikohustuse alusel tarnitavat elektrienergiat Lepingus sätestatud tingimustel ja mahus ning kooskõlas käesolevate Tüüptingimustega.

4. Võrguteenuste osutamine
4.1. Võrguettevõtja tagab võrguühenduse kasutamise võimaluse liitumispunktis ja elektrienergia edastamise liitumispunktini ning edastatud elektrienergia koguse mõõtmise või määramise.
4.2. Liitumispunkti asukoht määratakse vastavalt võrgueeskirjale.
4.3. Võrguühenduse läbilaskevõime, võrguühenduse läbilaskevõimet määrava kaitseseadme ja mõõteseadme asukohad määrab võrguettevõtja, kui ei ole kokku lepitud teisiti. Võrguettevõtja võib tarbimiskoha(kohtade) mõõtepunktid üle viia kauglugemisele.
4.4. Võrguettevõtja osutab võrguteenuseid vastavalt majandus- ja kommunikatsiooniministri määrusele “Võrguteenuste kvaliteedinõuded ja võrgutasude vähendamise tingimused kvaliteedinõuete rikkumise korral” (edaspidi: kvaliteedinõuded).
4.5. Võrguettevõtja tagab, et ühekordse katkestuse kestus ja nende summaarne kestus aastas ei ületa lepingus või õigusaktides sätestatud aega.
4.6. Punktis
4.7. nimetatud katkestuste hulka ei arvata katkestusi, mis esinevad kliendi taotlusel või võrgulepingu olulisel rikkumisel või  punktis 11.1 loetletud põhjusel või poolte kokkuleppel.4.7. Rikkest tingitud katkestuse kestust hakatakse arvestama, kui võrguettevõtja sai teada või pidi teada saama katkestusest tema võrgus ja lõpeb kui kliendi tarbimiskoha elektrivarustus liitumispunktis on taastatud.
4.8. Elektrivarustuse kindluse nõuete rikkumise korral vähendab võrguettevõtja ostja asjakohase kalendrikuu võrgutasu Majandus- ja kommunikatsiooniministri määruse nr 42 § 7 alusel.
4.9. Võrguettevõtja vähendab võrgutasusid punktides 4.8.  sätestatud ulatuses 1 kuu jooksul elektrivarustuse taastamisest arvates.
4.10. Võrguettevõtja ei vastuta katkestuse eest peale liitumispunkti ostja elektripaigaldises.
4.11. Võrguühenduse läbilaskevõimet tohib muuta ainult poolte kirjalikul kokkuleppel. Ostja ei või ületada võrguühenduse läbilaskevõimet.
4.12. Võrguettevõtja tagab Liitumispunktis pinge vastavalt Eesti Vabariigis kehtivale standardile. Müüja vastutab pinge    kvaliteedi eest liitumispunktini.
4.13. Võrguettevõtja kindlustab Kliendile elektrienergiaga varustamise liitumispunktis kokkulepitud võrguühenduse  kaitseseadme nimivoolu ulatuses.
4.14. Kui Klient soovib oma elektriseadmeid kaitsta liigpingete vastu, paigaldab ta oma elektripaigaldisse mitmeastmelise liigpinge kaitsme kooskõlas standardiga EVS-EN 62305.
4.15. Võrguettevõtjal on õigus teostada plaanilisi katkestusi elektrienergiaga varustamisel, teatades sellest Kliendile vähemalt 2 (kaks) päeva ette seaduses ette nähtud korras.
4.16. Võrguettevõtja ei vastuta etteteatamata või kooskõlastamata katkestuste eest elektrienergiaga varustamisel, kui katkestus oli vajalik isiku elu, tervise või vara kahjustamise vältimiseks, või oli tingitud ettenägematutest Müüjast sõltumatutest asjaoludest. Nimetatud asjaolude äralangemisel ja juhul, kui katkestus ei olnud seotud Kliendi süülise teoga, on Müüja kohustatud elektrienergiaga varustamise taastama omal kulul ja esimesel võimalusel.
4.17. Võrguettevõtjal on õigus katkestada või piirata  Kliendi võrguühendust Kliendist tuleneval põhjusel, teatades sellest ette  Elektrituruseaduses sätestatud alustel.

5. Elektrienergia müügi- ja võrguteenuse osutamise hinnad
5.1. Võrguettevõtja kooskõlastab müügikohustuse täitmiseks müüdava elektrienergia kaalutud keskmise hinna piirmäära õigusaktides sätestatud korras. Müügikohustuse täitmiseks müüdava elektrienergia kaalutud keskmise hinna piirmäär hakkab kehtima müüja poolt määratud tähtpäeval pärast seda, kui hind on avaldatud vähemalt ühes üleriigilise levikuga päevalehes ning avaldamisest on möödunud vähemalt 90 päeva.
5.2. Võrguettevõtja kehtestab kooskõlastatud elektrienergia kaalutud keskmise hinna piirmäära alusel hinnakirja, mis on loetelu elektrienergia hinnapakettidest, hinnakomponentidest ja nende rakendamise tingimustest.
5.3. Hinnakiri hakkab kehtima võrguettevõtja poolt määratud tähtpäeval pärast seda, kui hinnakiri on avaldatud vähemalt ühes üleriigilise levikuga päevalehes ja/või müüja veebilehel ning avaldamisest on möödunud vähemalt 30 päeva.
5.4. Kui ostja ostab võrguteenust jaotusvõrguettevõtjalt põhitariifiga, ostab ostja ka elektrienergiat põhitariifiga. Kui ostja ostab võrguteenust jaotusvõrguettevõtjalt ajatariifidega, ostab ostja ka elektrienergiat ajatariifidega.
5.5. Klient tasub elektrienergia ja võrguteenuste eest müügikohustuste täitmiseks kehtivale elektrienergia hinnakirjale ja võrguteenuste hinnakirjale. Kehtiv hinnakiri on kättesaadav müüja kodulehel: www.nordicnetworks.ee
5.6. Mistahes ajal kehtivad Võrguettevõtja hinnakirjad on Lepingu, sealhulgas kõigi selle olemasolevate ja tulevaste lisade,  lahutamatute osade, muudatuste ja täienduste lahutamatu osa, sõltumata sellest, kas hinnakiri on Lepingule otseselt lisatud.
5.7. Elektrienergia ja võrguteenuste hindadele lisanduvad Eesti Vabariigi  ja  Euroopa Liidu õigusaktidega sätestatud tasud.
5.8. Võrguettevõtjal on õigus seadusega sätestatud korras ja tingimustel hinnakirja ühepoolselt muuta. Muudetud hinnakirjad saavad Lepingu osaks alates nende kehtima hakkamisest.
5.8.1. Võrguettevõtja kehtestatud võrgutasu hakkab kehtima võrguettevõtja määratud tähtpäeval pärast seda, kui asjakohane võrgutasu on avaldatud vähemalt ühes üleriigilise levikuga päevalehes ning avaldamisest on möödunud vähemalt 90 päeva.
5.8.2. Võrguettevõtjal on õigus Tüüptingimusi ühepoolselt muuta, lähtudes kehtivast seadusandlusest. Võrguettevõtja avaldab vähemalt ühes üleriigilise levikuga päevalehes teate oma võrguteenuse osutamise tüüptingimuste muutmise või uute tüüptingimuste kehtestamise kohta vähemalt 30 päeva enne muudatuste või uute tüüptingimuste kehtima hakkamist. 

6. Võrguühenduse katkestamine
6.1. Võrguettevõtja teavitab (välja arvatud p.6.2.1; 6.2.2; 6.2.3; 6.2.4 toodud juhtudel)  võrguühenduse katkestamisest või lülitustoimingutest ostjat õigusaktides ja/või tüüptingimustes ettenähtud juhtudel ja korras ning ostja võtab tarvitusele abinõud temale katkestusega või lülitustoiminguga tekkida võiva kahju ärahoidmiseks.
6.2. Võrguettevõtjal on õigus teha ostja tarbimiskoh(t)a(de)le katkestus(ed) või lubada nende tekkimist:
6.2.1. avariiolukorras ja rikke korral, kui see on vältimatu elu, tervise või vara kaitse tagamiseks, elektrisüsteemi töökindluse tagamiseks, avariiolukorra või rikke likvideerimiseks, ärahoidmiseks või kahju vältimiseks;
6.2.2. kui ostja kasutab elektripaigaldisi, mis alandavad võrreldes kehtivate nõuetega elektrienergia kvaliteeti ,on ohtlikud või häirivad võrgu toimimist või elektrivarustuse kindlust jaotusvõrgus;
6.2.3. erakorralistes olukordades piiratakse ostja poolt elektrienergia tarbimist vastavalt õigusaktidega sätestatud korras kehtestatud piiramiste graafikule;
6.2.4. võrgu- ja/või elektrilepingu olulisel rikkumisel;
6.2.5. võrgus ehitus- , remonditööde ja muude hooldustööde tegemiseks;
6.2.6. elektrienergia müüja põhjendatud taotlusel;
6.2.7. mürapinge amplituudväärtus ületab 0,5 volti sagedustel vahemikus 9 kuni 150 kHz.
6.2.8. võrguettevõtja taotlusel;
6.2.9. muul seaduses sätestatud alusel.
6.3. Oluliseks Lepingu rikkumiseks loetakse, kui ostja:
6.3.1. ei ole maksnud võrgu- ja/või elektrilepinguga ettenähtud tasu;
6.3.2. ületab võrguühenduse läbilaskevõimet, rikub võrguettevõtja elektripaigaldisi,mõõtesüsteeme või plomme;
6.3.3. kasutab elektriseadmeid, mis ei ole lubatud, ei ole nõuetekohased, on ohtlikud, häirivad võrgu toimimist või ohustavad elektrivarustuse kindlust;
6.3.4. kasutab võrguteenuseid ja elektrienergiat ebaseaduslikult, ei taga hiljemalt 5 päeva jooksul asjakohase teate edastamisest võrguettevõtjale tema lepingujärgsete kohustuste täitmiseks ligipääsu kõikidele võrguettevõtja elektripaigaldistele, s.h. kaitseseadmetele, mõõtesüsteemidele ja mõõtmata voolu ahelatele või ei luba muuta nende asukohta;
6.3.5. rikub võrgulepingust tulenevaid kohustusi nii, et võrguettevõtjalt ei või kõiki asjaolusid arvestades mõistlikult nõuda võrgulepingu täitmise jätkamist.
6.4. Ostja ei või taastada võrguettevõtja katkestatud võrguühendust. Kui ostja taastab võrguettevõtja katkestatud võrguühenduse, võib võrguettevõtja nõuda ostjalt võrguühenduse taaskatkestamiseks tehtud kõigi kulutuste hüvitamist. Kui katkestus toimus ostja süül, taastab võrguettevõtja võrguühenduse pärast seda, kui ostja on hüvitanud võrguühenduse taastamisega sh lülitustoimingutega seotud kulutused või annab võrguettevõtja poolt aktsepteeritud kinnituse nende kulutuste hüvitamise kohta.
6.5. Võrguühenduse katkestamine ei vabasta ostjat võrguühenduse kasutamise tasude maksmise kohustusest, kui võrguettevõtja osutab võrguteenused vastavalt kvaliteedinõuetele ja elektrivarustuse kindluse nõuete rikkumisel korral vähendab võrgutasu punktis 4.8. sätestatu kohaselt.
6.6. Kui elektrikatkestus oli Kliendi poolt tellitud või toimus Kliendi süül, taastab Võrguettevõtja võrguühenduse pärast seda, kui Klient on hüvitanud võrguühenduse taastamisega seotud kulutused.
6.7. Klient teavitab Müüjat katkestustest  telefonil 56868083
6.8. Varem liitunud Kliendi hoone või valduse liitumispunkti asukoht on reeglina kindlaks määratud kas piiritlusakti või seni kehtinud ostu-müügi Lepinguga. Võrguettevõtja ja hoone või valduse omaniku kirjalike kokkulepete puudumisel on liitumispunkti asukoht järgmine:
6.8.1. Kui liitumislepingus ei ole ette nähtud teisiti, siis liitumise korral asub liitumispunkt:
6.8.1.1. Kliendile kuuluva maa-ala vahetus läheduses või maa-alal asuvas liitumiskilbis,
6.8.1.2. kaablivõrgu transiitkilbi kõrvale paigutatud liitumiskilbis või Kliendi krundil või Kliendi krundi piiril asuva alajaama jaotusseadmes,
6.8.1.3. korter- ja ridaelamu liitumiskilbis.
6.8.2 Kui Võrguettevõtjal on liitumispunkti asukoht Kliendiga määramata, siis asub liitumispunkt:
6.8.2.1. õhuliinilt toitmise korral toite poolt esimestel isolaatoritel või ühendustel, mis asuvad hoonel või torupüstikul; sel juhul on püstik ja isolaatorid Kliendi elektripaigaldise osa ja ühendusklemmid või -bandaažid kuuluvad Võrguettevõtja.
6.8.2.2. Kliendi elektripaigaldisse kuuluva kaabli ja Võrguettevõtja õhuliini ühenduse kohas; sel juhul kuuluvad ühendusklemmid või –bandaažid Võrguettevõtjale.6.8.2.3. kaablivõrgu transiitkilbis või alajaama jaotusseadmes ning kaabel ja kaablikingad on Kliendi elektripaigaldise osa,6.8.2.4. kaablivõrgus rida- või korterelamu peakilbis peakaitsme elamupoolsetel klemmidel.

7. Elektrienergia ja võrguteenuse mõõtmine
7.1. Kliendi poolt ostetava elektrienergia ja võrguteenuse kogus mõõdetakse Võrguettevõtjale kuuluva mõõtesüsteemiga, mis üldjuhul on paigaldatud liitumispunkti. Mõõtevahendite näidud fikseeritakse kirjalikult vähemalt Lepingu jõustumise ja lõppemise, iga kontroll-lugemise ja mõõtesüsteemi vahetuse korral.7.2. Klient vastutab hoones või piirdega piiratud valduses asuva tarbimiskoha peakaitsme, mõõtesüsteemi ja sellel asuvate plommide säilimise eest ning kohustub tagama Müüja poolt volitatud töötajale vaba ja tasuta juurdepääsu kõikidele Võrguettevõtja kaitseseadmetele, mõõtesüsteemidele ja mõõtmata vooluahelatele ja lubab vajadusel muuta mõõteseadmete asukohta. Klient ei tohi ilma Võrguettevõtja loata mõõtmisvahendeid maha võtta, ümber paigaldada ega ümber ehitada.7.3. Võrguettevõtja vastutab mõõtesüsteemi tehnilise korrasoleku eest ning korraldab vastavalt ettenähtud sagedusele selle perioodilise teenindamise (kontrolli, vahetuse või taatluse).7.4. Klient  teatab Võrguettevõtjale viivitamatult plommitud kaitseseadmete, mõõtesüsteemide või taatlusmärgiste ja mõõtmata vooluahelate plommide kahjustustest, puudumisest või hävimisest, samuti mõõtesüsteemi nähtavast rikkest või selle näitude nähtavast mõjutamisest või moonutamisest.7.5. Mõõtesüsteemi rikke, selle näidu mõjutamise või moonutamise, mõõtesüsteemi või selle plommide kahjustuse, kaotsimineku või hävimise korral, mille põhjustas Kliendi tegevus või tegevusetus (võrguteenuste või elektrienergia omavoliline kasutamine), määratakse osutatud võrguteenuste ja kasutatud elektrienergia kogus vastavuses õigusaktidega.7.6. Klient teatab Võrguettevõtjale Lepingus kokku lepitud viisil ja tähtajaks kõikide mõõtevahendite näidud. Näitude teatamise sagedus iga tarbimisobjekti suhtes sätestatakse Lepingus.7.7. Võrguettevõtja korraldab võrguteenuste osutamiseks ja elektrienergia müügiks vajalike mõõteandmete töötlemise.7.8. Kliendi kirjalikul nõudmisel korraldab Võrguettevõtja mõõtesüsteemi erakorralise kontrolli. Kui taatlemisel selgub, et mõõtevahend osutus nõuetele mittevastavaks kannab kulud Võrguettevõtja. Muudel juhtudel kannab kulud Klient Võrguettevõtja hinnakirja alusel, millele lisandub mõõtevahendi erakorralise kontrolli maksumus. Kui mõõtevahendi viga on suurem, kui lubatud, on pooltel õigus nõuda võrguteenuse ja elektrienergia koguste ümberarvestamist kuni 1 aasta ulatuses.7.9. Edastatud elektrienergia koguse mõõdab või määrab võrguettevõtja võrgulepinguga sätestatud korras.7.10. Arvesti näite ning muid mõõtmisega seotud andmeid sisaldavad võrguettevõtja koostatud dokumendid on arvete esitamise aluseks.7.11. Ostja võtab võrguettevõtjaga kokkulepitud makseperioodi viimase kuu viimasel päeval arvesti näidud ja teatab võetud näidud võrguettevõtjale 3 päeva jooksul, kui ei ole kokku lepitud teisiti. Kui tarbimiskohta on paigaldatud kauglugemisega mõõtesüsteem, siis võtab arvesti näidud võrguettevõtja. Uue hinnakirja jõustumisel esitab ostja võrguettevõtjale näidud uue hinnakirja jõustumise kuupäeva seisuga 5 päeva jooksul.7.12. Võrguettevõtja võtab kontrollnäidu igast mõõtepunktist vähemalt 1 kord 2 aasta jooksul. Kontrollnäidu alusel võib võrguettevõtja viia võrguteenuste ja elektrienergia arvestuse vastavusse tegeliku kasutamisega, sealhulgas esitada täiendava arve.7.13. Ebaseaduslikult kasutatud elektrienergia ja võrguteenuste maht ja maksumus määratakse õigusaktides sätestatud korras.7.14. Nõuetekohase mõõtesüsteemiga mõõtmata elektrienergia tarbimise korral lähtuvad pooled elektrienergia ja võrguteenuste koguste määramisel ostja eelnenud või järgnevate analoogsete päevade mõõtmistulemustest või elektripaigaldisega analoogsete elektripaigaldiste tarbimisest. Kui eelnimetatud andmed puuduvad, lähtuvad pooled elektrienergia ja võrguteenuste koguste arvutamisel nimipingest võrguühendusel, kaitseseadme nimivoolust ja selle kasutustegurist ning elektrienergia tarbimise ajavahemikust.7.15. Punktis 7.14. nimetatud viisil edastatud elektrienergia koguste arvestusperioodiks loeb võrguettevõtja perioodi alates võrgulepingu sõlmimise päevast või varasema mõõtesüsteemi kontrollimise päevast, kuid mitte üle  aasta tagasiulatuvalt.

9. Edastatud elektrienergia koguse mõõtmine või määramine jaotatud võrguteenuse müügil
9.1. Kui võrguettevõtja kaugloetava mõõtesüsteemi olemasolul mõõdab jaotatud võrguteenuse müügil osutatud võrguteenuste ja tarbitud elektrienergia koguseid nii liitumispunktis kui ka mõõtepunktides peale liitumispunkti, siis koguste erinevuse korral:9.1.1. võrguettevõtjal on õigus jaotatud võrguteenuse müügil määrata tasumiseks nende koguste vahe täpsusega 1 kWh:9.1.1.1. võrguühenduse kasutajale;9.1.1.2. nimetatud isiku puudumisel ehitise elektripaigaldise haldajale;9.1.1.3. punktides 9.1.1.1 ja 9.1.1.2. nimetatud isikute puudumisel tarbimiskohtadegaseotud ostjatele proportsionaalselt tarbimiskohtades tarbitud elektrienergia kogustele;9.1.2. võrguettevõtja esitab arve koguste vahe eest tasumiseks:9.1.2.1. kõigis mõõtepunktides kauglugemise olemasolul kord kuus, kui ei ole kokkulepitud teisiti;

10.   Arveldamine
10.1. Klient tasub Võrguettevõtjale tarbitud elektrienergia ja võrguteenuste eest Müüja poolt esitatud arve alusel sellel  näidatud maksetähtajaks ja viidates arvel olevale viitenumbrile. Arved ja muu vajalik informatsioon saadetakse Kliendile Lepingus kokku lepitud aadressil kas paberkandjal  või elektrooniliselt. Kliendil on kohustus teavitada Müüjat oma andmete muutumisest.
10.2. Võrguettevõtja väljastab ostjale arve hiljemalt 5 tööpäeva jooksul.
10.3. Tasu loetakse makstuks päeval, millal see laekub müüja arvelduskontole.
10.4. Lepingust tulenevate summade õigeaegselt tasumata jätmise korral on õigustatud poolel õigus viivitanud poolelt nõuda kuni 0,1% viivist tasumata summast päevas. Järgmise päeva viivise arvutamisel ei võeta arvesse eelmise päeva tasumata viivise summat. Arvestatud viivis lisatakse järgmisele arvele.
10.5. Kui Klient põhjustab Võrguettevõtjale lisakulusid Lepingu täitmise tagamiseks (Kliendi elektripaigaldise sisselülitamine  peale võlgnevuse tasumist, tarbimiskoha ülevaatus ja plomminmine, arveldusnäidu võtmine, jms.), kohustub ta nende eest tasuma vastavalt kehtivale hinnakirjale Müüja poolt esitatud arvele.
10.6. Lepingu alusel tasumisele kuuluvatest kõikidest maksetest loetakse tasutuks esimeses järjekorras Lepingu täitmisega (sh. täitmisele sundimisega) seotud kõik kulud (sh. kohtukulud ja kulud õigusabile), seejärel viivised ja leppetrahvid, seejärel tähtajaks maksmata intressid vastavalt nende ajalisele järjekorrale alates varasematest intressidest, seejärel tähtajaks maksmata summad. Võlgnevuste kustutamise  nimetatud järjekorda saab muuta ainult Pooltevahelise kirjaliku kokkuleppe alusel.
10.7. Kui Klient ei ole saanud Võrguettevõtjalt arvet Lepinguga sätestatud tingimustel ja tähtpäevaks, arvestades selle saatmiseks mõistlikult kuluvat aega, peab ta sellest Võrguettevõtjat koheselt teavitama. Kui Võrguettevõtja ei ole saanud Kliendilt jooksva kuu 14. kuupäevaks teadet, et arvet eelmise arveldusperioodi eest pole saadud, eeldatakse, et Klient on arve õigel ajal kätte saanud.
10.8. Pooltel on õigus loovutada Lepingust tulenev rahaline nõue kolmandale isikule Seaduses ette nähtud korras.

11.1. Pooled ei vastuta Lepinguga võetud kohustuste mittetäitmisest või mittekohasest täitmisest tekitatud kahju hüvitamise eest, kui see on tingitud Pooltest sõltumatutest asjaoludest, nagu tulekahju, loodusõnnetused, sõjaolukord, riigi- ja valitsemisorganite otsused, häired Eesti Vabariigi elektrisüsteemis, mis teevad võimatuks lepinguliste kohustuste täitmise, või muudest ettenägematutest asjaoludest. Pooled kohustuvad lepinguliste kohustuste täitmist takistavatest asjaoludest viivitamatult teineteisele teatama. Kui 30 päeva jooksul ei ole võimalik lepinguliste kohustuste täitmist jätkata, loetakse Leping lõppenuks.

12. Lepingu lõpetamine
12.1. Mõlemal Poolel on õigus Leping lõpetada, teatades sellest teisele Poolele kirjalikult 30 päeva ette.
12.2. Lepingu lõpetamise momendist katkestab Võrguettevõtja Kliendi varustamise elektrienergiaga.
12.3. Klient on kohustatud Lepingu lõpetamise soovi korral teatama Võrguettevõtjale mõõtevahendite lõppnäidud, vajadusel võimaldama tarbimiskoha mõõtevahendite ülevaatuse ja tarbimiskoha võrgust lahtiühendamise ning tasuma 3 tööpäeva jooksul kõik Lepingust tulenevad maksed.
12.4.Kui pool ütleb võrgulepingu üles, siis võrguettevõtja vastavas liitumispunktis võrguühenduse kasutamise võimalust ei pea säilitama.
12.4.1 Kui ostja ei ole kolme (2) aasta jooksul võrguühendust kasutanud ja/või ei ole tasunud võrguühenduse kasutamise eest, ei pea võrguettevõtja säilitama vastavas liitumispunktis võrguühenduse kasutamise võimalust.
12.4.2 Kui võrguühendus on katkestatud lepingu rikkumise tõttu ja see katkestus on kestnud järjest vähemalt 180 päeva ning lepingu teine pool ei ole võrguühenduse katkestamise aluseks olnud asjaolu selle aja jooksul kõrvaldanud ja elektrienergia tarbimist alustanud, ei pea võrguettevõtja säilitama vastavas liitumispunktis võrguühenduse kasutamise võimalust.

13. Erimeelsuste lahendamine
13.1. Lepingu täitmisest, muutmisest või lõpetamisest tulenevaid eriarvamused ja vaidlused lahendavad pooled eelkõige läbirääkimiste teel.
13.2. Poole tegevuse või tegevusetuse peale, mis on vastuolus elektrituruseaduse või selle alusel kehtestatud õigusaktidega, võib teine pool esitada kirjaliku kaebuse Konkurentsiametile.
13.3. Kui lepingust tulenevaid vaidlusi ei õnnestu lahendada poolte läbirääkimistega, lahendatakse vaidlus Eesti Vabariigi kohtus Eesti Vabariigi õigusaktide alusel.