fbpx

ELEKTRIMÜÜK

ELEKTRILEPINGU TÜÜPTINGIMUSED

Lae alla pdf

 1. Üldtingimused
  1.1. Käesolevad elektrilepingu tüüptingimused (edaspidi
  Tüüptingimused) reguleerivad elektrienergia müüki NORDIC
  NETWORKS OÜ (edaspidi Müüja) ja füüsilisest isikust või juriidilisest
  isikust kliendi (edaspidi ühiselt Klient) vahel.
  1.2. Müüja ja Klient on käesolevates Tüüptingimustes koos
  nimetatud ka kui Pooled või eraldi Pool.
  1.3. Tüüptingimused on Müüja ja Kliendi vahel sõlmitud elektrilepingu lahutamatu osa,
  olenemata sellest, kas Tüüptingimused on Lepingule lisatud või mitte. Müüja avaldab Tüüptingimused
  oma veebilehel.
  1.4. Vastavalt sõlmitud elektrilepingule Müüja müüb ja Klient ostab kogu vajamineva
  elektrienergia kokkulepitud tarbimiskohtades, vastavalt kokkulepitud ajaperioodi pikkusele.
  1.5. Tüüptingimused ei reguleeri Kliendile võrguteenuste osutamist. Võrguleping tuleb Kliendil
  sõlmida võrguettevõttega eraldi. Kui tarbija mõõtepunkt asub müüjale määratud jaotusvõrguettevõtte
  teeninduspiirkonnas, on tarbijale võrguteenuseid osutavaks võrguettevõtteks NORDIC NETWORKS
  OÜ. Kui tarbija mõõtepunkt asub väljaspool NORDIC NETWORKS OÜ jaotusvõrgu
  teeninduspiirkonda, on tarbijale võrguteenuseid osutavaks jaotusvõrguettevõtteks see
  jaotusvõrguettevõte, kelle teeninduspiirkonnas mõõtepunkt asub.
  1.6. Elektrienergia edastamist tarbimiskohta korraldab ja võrguteenuste kvaliteedi eest vastutab
  ainult tarbimiskoha järgne võrguettevõtja võrgulepingu alusel.
  1.7. Lepingu sõlmimisega on Pooled kokkuleppinud, et kõik käesolevates Tüüptingimustes
  nimetatud teated, kinnituskirjad, arved või muud sõnumid edastatakse elektrooniliselt e-posti teel ning
  elektrooniline andmete edastamise viis on Pooltele õiguslikult siduv. Eelneval kokkuleppel on
  võimalik andmed edastada ka mõnel muul viisil.
  1.8. Elektrilepingu sõlmimisega volitab Klient Müüjat saama võrguettevõtjalt informatsiooni
  võrgulepingu sõlmimise ja kehtivuse kohta, sealhulgas kliendile ja tema tarbimiskohale omistatud
  tunnuse (EIC-koodi) teada saamiseks. Lisaks volitab Klient Müüjat igapäevaselt saama
  võrguettevõtjalt kõikide elektriarvesti näite ja/või tüüptarbimisprognoose Kliendi tarbimiskoh(tade)a
  mõõtepunktide kohta ning muud infot, mis on vajalik Lepingu täitmiseks.
  Mõisted
  2.1. Mõõtepunkt on koht, kus võrguettevõtja mõõdab Kliendi poolt võrgust võetud ja/või võrku
  antud elektrienergiat.
  2.2. Elektrileping on Müüja ja Kliendi vahel elektrienergia müügiks sõlmitav leping (edaspidi
  Leping).
  2.3. Hinnapakett on Müüja poolt kehtestatud ja Müüja kodulehel avaldatav informatsioon
  Müüja poolt pakutavate toodete ja tootepakettide hindade kohta. Füüsilisest isikutest Klientide puhul
  on Hinnapakett Lepingu lahutamatu osa.
  2.4. Arveldusperiood on ajavahemik, mille jooksul tarbitud elektrienergia kohta esitab Müüja
  Kliendile arve. Üldjuhul on arveldusperiood üks kalendrikuu.
  Elektrienergia müük ja koguste määramine
  3.1. Müüja müüb Kliendile kogu Kliendi poolt võrgust võetud elektrienergia.
  3.2. Kui Leping sõlmitakse varem, kui 21 päeva enne järgneva kalendrikuu algust, alustab
  Müüja elektrienergia müüki Lepingus kokkulepitud kuupäeval, kuid mitte varem kui järgmise kuu 1.
  kuupäevast. Kui Leping sõlmitakse hiljem, kui 21 päeva enne järgneva kuu algust, alustab Müüja
  elektrienergia müüki Lepingus kokkulepitud kuupäeval, kuid mitte varem kui ülejärgmise kuu 1.
  kuupäevast. Müüjal ei teki elektrimüügi alustamise kohustust eelnimetatud hetkedel, kui esinevad
  Kliendist tulenevad asjaolud, mis takistavad Müüjal elektrimüügi alustamist.
  3.3. Võrgust võetud elektrienergia koguse mõõdab ja määrab kindlaks Kliendi mõõtepunkti
  asukohajärgne võrguettevõtja Kliendiga sõlmitud võrgulepingu alusel.
  3.4. Müüja esitab arve võrguettevõtjalt saadud elektrienergia koguste alusel.
  Elektrienergia hind
  4.1. Füüsilisest isikust Kliendile müüb Müüja elektrienergiat Kliendi poolt valitud
  hinnapaketi(de) alusel. Ühes tarbimiskohas saab korraga kehtida üks Hinnapakett.
  4.2. Juriidilisest isikust Kliendile võib Müüja müüa elektrienergiat eraldi kokkuleppitud
  hinnaga, mis on fikseeritud Lepingus.
  4.3. Kui Klient ei ole 21 kalendripäeva jooksul enne tähtajalise Lepingu lõppemist sõlminud
  Müüjaga uut Lepingut või teatanud Lepingu lõppemisest, loetakse Poolte vahel sõlmituks järgmiseks
  arveldusperioodiks tähtajatu elektrileping börsi hinnaga seotud hinnapaketiga.
  Arveldamine
  5.1. Müüja esitab Kliendile arve Kliendi poolt arveldusperioodil võrgust võetud elektrienergia
  eest Kliendi e-posti aadressile hiljemalt järgneva kuu 10. kuupäevaks. Pooled aktsepteerivad
  elektroonilist arvet ja e-posti teel edastatud arvet .
  5.2. Klient tasub Müüja poolt esitatud arve ja muud Lepingust tulenevad tasud arvel märgitud
  maksetähtpäevaks, märkides ära arvel oleva viitenumbri. Arve loetakse tasutuks, kui kogu arvel
  esitatud summa on laekunud Müüja pangakontole.
  5.3. Kui Klient ei ole saanud Müüjalt arvet kokkulepitud tähtpäevaks või ei nõustu selle sisuga,
  teavitab ta sellest Müüjat viivitamatult lepingul märgitud kontaktide kaudu. Kui Klient ei ole
  teavitanud Müüjat jooksva kuu 15. kuupäevaks eelmise arveldusperioodi eest arve mittesaamisest,
  eeldatakse, et Klient on arve õigel ajal kätte saanud ning tal ei ole arvel esitatud andmete osas
  pretensioone.
  5.4. Müüjal on õigus nõuda viivist arvete tasumisega hilinemise eest. Viivist arvestatakse
  maksetähtajale järgnevast kalendripäevast 0,06% tasumata summast iga tasumisega viivitatud
  kalendripäeva eest. Arvete osalisel tasumisel loetakse esimeses järjekorras tasutuks viivis ja võlgevuse
  sissenõudmisega seotud kulud, kui need on tekkinud, ning seejärel põhivõlgnevus, kusjuures varem
  sissenõutavaks muutunud summad loetakse tasutuks enne hiljem sissenõutavaks muutunud summasid.
  Juhul, kui Müüja on ka Kliendi võrguettevõte, loetakse Kliendi poolt arve osalisel tasumisel esimeses
  järjekorras tasutuks elektrilepinguga seotud tasud ja kulud ning alles seejärel võrguteenuste arvega
  seotud tasud.
  5.5. Klient kohustub tasuma ka võlgnevuse sissenõudmisega seotud kulud, sealhulgas
  inkassoteenuse kasutamisega kolmandatele isikutele makstud mõistlikud tasud. Müüja saadab
  kliendile arve või ettemaksuarve mittetähtaegsel tasumisel kahe päeva jooksul esimese meeldetuletuse
  e-postiga või SMS-lühisõnumiga. 14 päeva peale arve maksetähtpäeva või ettemaksuarve
  tasaarveldustähtpäeva saadab Müüja Kliendile teiskordse meeldetuletuse. 21 päeva peale arve
  maksetähtpäeva või ettemaksuarve tasaarveldamise tähtpäeva annab Müüja nõude üle
  inkassoettevõttele.
  5.6. Müüja ja klient võivad kokku leppida, et arveldus toimub ettemaksega. Kliendi poolt
  tasutud ettemaksetest tehakse tasaarveldus Kliendile müüdud elektrienergia eest järgnevatel
  arveldusperioodidel.
  5.7. Erandjuhul on müüjal õigus nõuda Kliendilt ettemakset, kui Klient viivitab arve tasumisega
  üle 30 kalendripäeva või Müüjal on põhjendatud veendumus Kliendi mittepiisavas maksevõimes.
  5.8. Kliendi poolt tasutud ettemaksust võib Müüja maha arvestada kõik tasumisele kuuluvad
  maksed, sealhulgas viivise ja tasud võlgnevuse sissenõudmiseks, kui Klient ei täida lepingust või selle
  lahutamatutest osadest tulenevaid kohustusi.
  5.9. Lepingu lõppemisel tagastab Müüja 30. kalendripäeva jooksul Kliendi ettemakstud summa,
  millest on maha arvestatud tasu Kliendi tarbimiskoha mõõtepunktis tarbitud elektrienergia eest.
  Kliendi õigused ja kohustused
  6.1. Kliendil on õigus nõuda Müüja poolt Lepingu või käesolevate Tüüptingimuste süülise
  rikkumise korral talle vastava rikkumisega tekitatud otsese varalise kahju hüvitamist. Müüja ei vastuta
  kahju eest, mis on tingitud vääramatu jõu (punkt 9.2) asjaoludest. Müüja ei vastuta ühelgi juhul
  Lepingu rikkumise tõttu Kliendi saamata jäänud tulu eest. Müüja ei vastuta selle eest, kui Klient ei saa
  elektrit tarbida võrguettevõtja tegevusest tuleneval põhjusel.
  6.2. Klient tasub Müüjale tarbitud elektrienergia eest vastavalt kokkulepitud hinnale ja
  võrguettevõtja poolt määratud kogusele arvel märgitud maksetähtpäevaks.
  6.3. Klient teavitab Müüjat mõistliku aja jooksul, kui võrguettevõtja paigaldab tarbimiskohale
  tunnimõõtmise, või kui Klient kavatseb oluliselt muuta võrgust võetava elektrienergia kogust ja/või
  tarbimisprofiili.
  6.4. Klient esitab Müüjale Müüja poolt küsitud informatsiooni, sealhulgas andmeid Kliendi
  elektritarbimisharjumuste kohta, mis on vajalikud selleks, et täita Lepingust ja Tüüptingimustest
  tulenevaid kohustusi.
  6.5. Klient teavitab Müüjat enda kontaktandmete muutumisest ja võrgulepingu lõppemisest või
  selle kavandatavast lõpetamisest viivitamatult.
  6.6. Kliendil on õigus nõuda Müüjalt paberarvet, mis juhul saadab Müüja Kliendile arve
  postiga. Tasud avaldatakse hinnakirjas, mis on saadaval veebiliehel www.nordicnetworks.ee
  Müüja õigused ja kohustused
  7.1. Müüjal on õigus Tüüptingimusi ühepoolselt muuta. Tüüptingimuste muudatus kehtib kõigi
  muutmise ajal jõus olevate lepingute ja pärast muutmist sõlmitavate lepingute kohta. Tüüptingimuste
  muudatustest teavitatakse kliente ette 30 päeva enne nende jõustumist väljastatud elektriarve peal ning
  kodulehel www.nordicnetworks.ee
  7.2. Müüjal on õigus töödelda Kliendi tarbimisandmeid Lepingust ning käesolevatest
  Tüüptingimustest tulenevate kohustuste täitmiseks.
  Elektrilepingu sõlmimine, muutmine ja lõpetamine
  8.1. Leping jõustub sõlmimise hetkest ja kehtib Lepingus sätestatud kuupäevani või kuni
  Lepingu lõppemiseni.
  8.2. Leping sõlmitakse, kas elektroonilises vormis või kirjalikus vormis paberkandjal.
  8.3. Lepingut saab muuta ainult poolte kokkuleppel, välja arvatud punktis 7.1 sätestatud juhul
  8.4. Müüjal on õigus Leping üles öelda, teatades sellest Kliendile 30 kalendripäeva ette, kui:
  8.4.1. Klient on viivituses arve tasumisega ning viivitus on kestnud üle 30 kalendripäeva või Klient
  on olnud viivituses arve tasumisega kolmel järjestikusel arveperioodil, või;
  8.4.2. Klient on rikkunud Lepingut või käesolevaid Tüüptingimusi muul olulisel viisil ega ole
  rikkumist Müüja antud mõistliku aja jooksul heastanud, või;
  8.4.3. Ilmneb Lepingu täitmise võimatus või esinevad muud olulised asjaolud.
  8.5. Tähtajaline Leping lõpeb tähtaja möödudes, kui Pool teavitab teist Poolt soovist Leping
  lõpetada vähemalt 21 kalendripäeva enne Lepingu kehtivusaja lõppu.
  8.6. Füüsilisest iskukst Klient võib Lepingu üles öelda, arvestades, et kui ülesütlemisavaldus
  jõuab Müüjani vähemalt 21 päeva enne järgneva tarbimiskuu algust, lõpeb Leping järgmisel
  kuuvahetusel. Kui Klient esitab ülesütlemisavalduse hiljem, lõpeb Leping ülejärgmisel kuuvahetusel.
  8.7. Juriidilisest isikust Klient võib tähtajalise Lepingu üles öelda tasudes lepingu lõpetamise
  tasu, mis on 15% Lepingu lõpuni jäänud kuude prognoositava tarbimise ja Lepingus kokku lepitud
  hinna korrutisest.
  8.8. Müüja võib elektrilepingu üles öelda enne kokkulepitud tähtpäeva või mitte järgides 30
  kalendripäevast etteteatamistähtaega juhul, kui:
  8.8.1. Lepingus nimetatud aadressil paiknev tarbimiskoht on võõrandatud ning Kliendil puudub
  selle kasutamiseks seaduslik alus, või;
  8.8.2. Kui lõpeb selle võrguühenduse kohta sõlmitud võrgulepingu kehtivus, mille kaudu on
  elektrilepingu alusel elektrienergiat müüdud, või;
  8.8.3. Juriidilisest isikust Kliendi puhul kliendi lõppemisega.
  8.9. Lepingu ülesütlemine ei vabasta Klienti kohustusest tasuda hilisemad arved enne Lepingu
  lõppemist kasutatud elektrienergia eest.
  Vastutus
  9.1. Kohustuste rikkumine, mis on põhjustatud vääramatu jõu asjaoludest, on vabandatav.
  Pooled kohustuvad tegema mõistlikke pingutusi hoidmaks ära vääramatu jõu asjaolude ilmnemise
  ning selle tagajärgede tekkimise. Pooled kohustuvad jätkama oma kohustusi niipea, kui kohustuste
  täitmist takistavad asjaolud on ära langenud.
  9.2. Vääramatu jõu asjaolude all mõistavad Pooled eelkõige:
  9.2.1. loodusõnnetused või erakorralised ilmastikuolud, sh. tugev vihma- või lumesadu, torm, äike,
  jäide vms;
  9.2.2. juhtumid, mille eest vastutavad kolmandad isikud ja häired veebisaidi
  www.nordicnetworks.ee töös, mis ei ole põhjustatud Müüja poolsest tahtlikust tegevusest,
  9.2.3. sõda, streik, vms;
  9.2.4. muud Pooltest sõltumatud asjaolud, mida Pooled ei saanud mõjutada ega mõistlikkuse
  põhimõttest lähtudes ei saanud Poolelt oodata, et ta Lepingu kehtivuse ajal selle asjaoluga arvestaks
  või seda väldiks.
  9.3. Kumbki Pool ei vastuta võrguteenuse osutamisel tekkinud häirete või võrguteenuse
  kvaliteedi languse eest. Vastavat vastutust reguleerib Kliendi ja võrguettevõtja vaheline võrguleping ja
  selle tingimused.
  Vaidluste lahendamine
  10.1. Kõik Lepingust ja Tüüptingimustest tulenevad vaidlused lahendavad Pooled läbirääkimiste
  teel.
  10.2. Vastuolude korral on dokumentidel järgmine rakendamise järjekord: 1. Leping; 2.
  Tüüptingimused; 3. Füüsilisest isikust Kliendi puhul Hinnapaketi tingimused 4. Eesti Vabariigis
  kehtivad õigusaktid.
  10.3. Seoses vaidlustega, mis puudutavad Lepingu tingimusi või käesolevaid Tüüptingimusi või
  on muul viisil seotud Lepinguga, võib füüsilisest isikust Klient pöörduda Tarbijakaitseameti poole.
  Juriidilisest isikutest Kliendiga lahendatakse vaidlused vastavalt punktides 10.1. ja 10.5. sätestatule.
  10.4. Vaidluste korral, mis puudutavad elektrituruseaduse ja selle alusel kehtestatud õigusaktide
  täitmist on Kliendil õigus pöörduda Konkurentsiameti poole.
  10.5. Juhul, kui vaidlust ei suudeta lahendada läbirääkimiste teel, pöördutakse vaidluse
  lahendamiseks:
  10.5.1. Füüsilisest isikust Kliendi puhul Kliendi elukohajärgsesse kohtusse. Juhul, kui Klient asub
  pärast Lepingu sõlmimist elama välisriiki või kui Kliendi elukoht ei ole hagi esitamisel teada, on
  Pooled kokku leppinud, et vaidlus lahendatakse Kliendi viimase teadaoleva Eestis asunud elukoha
  järgses kohtus;
  10.5.2. Juriidilisest iskikust Kliendi puhul Harju Maakohtusse.