fbpx

Info käidukorraldaja kohta

Usalda oma elektripaigaldise ohutus ekspertidele

Küsi meil käidukorralduse kohta konsultatsiooni või  pakkumist.

§ 13. Elektripaigaldise omaniku kohustused
Elektripaigaldise omanik peab tagama, et elektripaigaldist kasutataks õigusaktides kehtestatud nõuete kohaselt, sealhulgas:
1) tagama elektripaigaldise käidu vajaliku korralduse;
2) määrama esimese liigi elektripaigaldisele käidukorraldaja;
3) määrama käidukorraldaja madalpingepaigaldisele, mille peakaitsme nimivool on üle 100 ampri, ja kõrgepingepaigaldisele peakaitsme nimivoolust olenemata;
4) tagama käidukorraldajale tema kohustuste täitmise võimaluse;
5) korraldama ettenähtud juhtudel elektripaigaldise tehnilist kontrolli;
6) olema käidukorraldajaga lepingulises suhtes käesoleva seaduse §-s 15 sätestatud kohustuste täitmiseks, välja arvatud, kui käidukorraldajaks on elektripaigaldise füüsilisest isikust omanik ise;
7) omama dokumentatsiooni elektripaigaldise ja selle tehnilise kontrolli teostamise kohta;
8) andma Tehnilise Järelevalve Ameti ametiisikule ja teistele volitatud ametiisikutele igakülgset abi õnnetuse põhjuste väljaselgitamisel, säilitades põhjuste väljaselgitamiseni õnnetuse tagajärjel tekkinud olukorra, kui see ei põhjusta edasisi kahjustusi;
§ 14. Käidukorraldajale esitatavad nõuded
(1) Käidukorraldajal peavad olema erialane ettevalmistus, teadmised elektripaigaldisest, selle ehitusest ja kasutamise ohutusnõuetest ning töökogemus ulatuses, mis tagab elektripaigaldise kasutamisel ohutuse.
(2) Käidukorraldaja vastavus käesoleva paragrahvi lõikes 1 sätestatud nõuetele peab olema hinnatud ja tõendatud käesoleva seaduse 7. peatükis sätestatud korras.
(3) Käidukorraldaja võib olla selle elektripaigaldise elektritöö juht, mille käidukorraldajaks ta on määratud.
§ 15. Käidukorraldaja kohustused
(1) Käidukorraldaja on kohustatud:
1) koostama käidukava elektripaigaldise kohta, mille käidukorraldajana ta tegutseb, ja kontrollima selle järgimist;
2) nõudma elektripaigaldise kasutamise või elektripaigaldises tehtava töö peatamist, kui on ilmnenud oht inimesele, varale või keskkonnale, kuni ohu möödumiseni või kõrvaldamiseni;
3) olema kättesaadav ohutu käidu tagamiseks ja tehnilise kontrolli ning riiklike järelevalvetoimingute teostamisel;
4) teatama Tehnilise Järelevalve Ametile elektripaigaldise kasutamise nõuete rikkumistest, kui elektripaigaldise omanik ei kõrvalda ise rikkumist mõistliku aja jooksul